Type Here to Get Search Results !

100% Correct Answers: Enhancing Soft Skills And Personality (NPTEL)

 மென்மையான திறன்கள் மற்றும் ஆளுமையை மேம்படுத்துதல் NPTEL பணி 2 பதில்கள் 2022:- மாணவர்களுக்கு உதவியாக இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பதில்களும், உங்கள் சொந்த அறிவின்படி உங்கள் வேலையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 


Enhancing Soft Skills And Personality NPTEL
100% Correct Answers: Enhancing Soft Skills And Personality (NPTEL)


About Enhancing Soft Skills And Personality (NPTEL)

The course aims to cause an enhanced awareness about the significance of soft skills in professional and inter-personal communications and facilitate an all-round development of personality. Hard or technical skills help securing a basic position in one's life and career. But only soft skills can ensure a person retain it, climb further, reach a pinnacle, achieve excellence, and derive fulfilment and supreme joy. Soft skills comprise pleasant and appealing personality traits as self-confidence, positive attitude, emotional intelligence, social grace, flexibility, friendliness and effective communication skills. The focus of this course is on interpersonal and management skills. It has been approved for "Faculty Development Programme" by AICTE. 


INTENDED AUDIENCE : Students, Teachers, Professionals, Trainers, Leaders, Employers

PREREQUISITES : No prerequisite is required. Background knowledge of MOOC Course on "Developing Soft Skills and Personality" is preferred. "Developing Soft Skills and Personality" course was also recognized as FDP during Aug-Oct'18 Period.

 INDUSTRY SUPPORT : All industry/companies/organisations will recognize and value this course and recommend this for their employees and trainee programs 


Course layout in Enhancing Soft Skills And Personality (NPTEL)


Week 2 : 

• Importance of Time and Understanding Perceptions of Time 

• Using Time Efficiently

• Understanding Procrastination

• Overcoming Procrastination

• Don’t Say “Yes” to Make Others Happy! 


READ MORE: (100% Correct Answers) NPTEL Soft Skill Development Assignment 6 Answers


References Books and Lecture Bio

1) Dorch, Patricia. What Are Soft Skills? New York:Execu Dress Publisher, 2013.

2) Kamin, Maxine. Soft Skills Revolution: A Guide for Connecting with Compassion for Trainers,Teams, and Leaders. Washington, DC: Pfeiffer &Company, 2013.

3) Klaus, Peggy, Jane Rohman & Molly Hamaker.The Hard Truth about Soft Skills. London:HarperCollins E-books, 2007.

4) Petes S. J., Francis. Soft Skills and ProfessionalCommunication. New Delhi: Tata McGraw-HillEducation, 2011.

5) Stein, Steven J. & Howard E. Book. The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success.Canada: Wiley & Sons, 2006.

டாக்டர். டி. ரவிச்சந்திரன் தற்போது இந்தியாவின் உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் கான்பூரில் மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் துறையில் ஆங்கிலப் பேராசிரியராக உள்ளார். அவர் சுமார் ஐம்பது ஆய்வுக் கட்டுரைகள்/புத்தக அத்தியாயங்களை எழுதியுள்ளார், ஆறு முனைவர் பட்ட ஆய்வறிக்கைகளை மேற்பார்வையிட்டார், கிரியேட்டிவ் ஃபோரம் ஜர்னலுக்காக சைபர்பங்க் இலக்கியம் குறித்த சிறப்பு இதழைத் திருத்தியுள்ளார், பின்நவீனத்துவ அடையாளம் குறித்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார். அமெரிக்காவின் வட கரோலினாவில் உள்ள டியூக் பல்கலைக்கழகத்தில் தனது ஆராய்ச்சி/கற்பித்தலுக்காக ஃபுல்பிரைட்-நேரு கல்வி மற்றும் நிபுணத்துவ சிறப்பு பெல்லோஷிப் (2014-15) பெற்றவர். ஐஐடி கான்பூரில் சம்பா தேவி கங்வால் தலைவர் பேராசிரியர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. தனது இருபத்தைந்து ஆண்டுகால ஆசிரியர் பணியில், ஆங்கில மொழி மற்றும் இலக்கியம் குறித்த பல்வேறு பாடங்களை கற்பித்துள்ளார். அவரது NPTEL வீடியோ மற்றும் தகவல் தொடர்புத் திறன் பற்றிய இணையப் படிப்புகள் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் நன்கு அறியப்பட்டவை. அவரது NPTEL MOOC மென் திறன்கள் மற்றும் ஆளுமையை வளர்ப்பதில் பெரும் புகழ் பெற்றது மற்றும் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து சுமார் பதினைந்தாயிரம் பங்கேற்பாளர்களால் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.


Enhancing Soft Skills And Personality Assignment 2 Answers 2022


Question 1: What is the right statement associated with Salvador Dali’s Persistence of Memory?


1) It picturizes Einstien’s theory of relativity  

2) The desert indicates the barrenness of life 

3) Clocks can be washed and dried 

4);Time should be used flexibly and efficiently 

5) Futuristic watches will be flexible and washable like clothes  

6) It portrays time as useless and meaningless  

7) It captures the relative and fickle nature of time

Answer: (6) It portrays time as useless and meaningless  


Question 2: What are some of the ways of managing or controlling time?


1) Taking log of your time

2) Comparing your daily activities with your friends

3) Avoiding sleeping to make more time

4) Creating time by not engaging in unnecessary activities

5) Scrutinising your time and noting the wastage

6) Ignoring time to avoid pressure

7) Set unrealistic deadlines to control time


Answer: 1), 4), 5)


 Question 3: Ram is known for his great time management skills and efficiency. Identify some of his characteristics that validates time management skill:


a) Allows others to interrupt him all the time

b) Delegates work properly

c) Sets realistic goals and deadlines

e) Says “no” to unreasonable requests

f) Works in disorganised surroundings

g) Works with adequate information

h) Makes quick decisions about mundane things 


Answer: b), c), d), f)Question 4: What is the right time-personality attitude?


A) Arriving at the place of interview on time

B) Finishing assignments before the deadline

C) Actively postponing the urgent work

D) Planning ahead of time and executing work in time

E) Hanging a big wall clock in your workplace

F) Ignoring important people to save time

G) Watching a lot of motivational movies


Answer: a), b), d)


Question 5: Identify the scenarios that will induce procrastination


A) When someone fears failure due to the unfamiliarity with the given task

B) When someone is confident about the end result

C) When someone fears from low esteem

D) When someone thinks by delaying, the work will disappear

E) When someone is active and excited

F) When someone aims for perfectionism

G) When someone manages time efficiently


Answer: a), c), d), f)


Question 6: Identify those activities that will cause time 1 point leakage:


A) Prolonged conversations with friends during work hours

B) Being decisive and clear about weekly goals

C) Taking prolonged time on planning

D) Having a state of serenity

E) Always saying 'yes'

F) Working with inadequate information

G) Delegating works to others


Answer: a), c), e), f)


Question 7: How can one convert time-stealers into gift of-time?

A) Listening to an audiobook on a long drive

B) Completing simple tasks while waiting in a queue

C) Talking to your long-lost friends during a lecture

D) Scheduling informal meeting when waiting for someone

E) Avoiding focusing on the thing at hand and engage in nostalgic thinking

F) Planning your events for the week while waiting for teacher to arrive


Answer:- a), b), d)


Question 8: Identify the statements that reflect the attitude of a procrastinator:


A) I can totally do this tomorrow.

B) I should take a nap, this project is so boring.

C) Today is all I have, I can do it!

D) Rina wants to watch a film, I’ll do my homework later.

E) It’s better to complete this task as soon as possible.

G) I have so much work to do, I bet I can’t complete this ever!

H) Look at my To-Do list, only half of the work is left!

I) The deadline can be extended, I can ask for more time.


Answer: a), b), d), f), g)


Question 9: Which of the following truly indicate the basic characteristics of Steven Covey’s model of time utilisation habits?


A) Urgency

B) Pleasure

C) Mood

D) Importance

E) People’s opinion

F) Popularity

G) Financial value of the task


Answer: a), d)


Question 10: Identify the effects of procrastination:


A) It leads to misuse of time such as watching TV when you have to be working

B) It will deprive you of opportunities due to lethargic and lazy mindset

C) It leads to a healthier and positive lifestyle

D) On failing to finish the work on time, it will lead to self-criticism

D) It increases productivity

E) It helps to get promotion

F) It causes anxiety, stress, and depression as the deadline arrives


Answer: a), b), d), g)


Question 11: Which of the following characteristics can make Shruthi a procrastinator?


A) Making and following a To-Do list

B) Taking one step at a time

C) Having low self-confidence

D) Having a strong motivation for success

E) Having a tidy workplace

F) Living an organised life


Answer: a. Making and following a To-Do list


Question 12: “Kaizen principle” is also known as:


• Weekly Principle

• One-minute Principle

• Planner Principle

• Procrastination Principle

• Achievement Principle

• Three-Minute Principle


Answer: c. Planner Principle


Question 13: How can you create a positive work environment?


• Organising or decluttering the work space

• Keeping food items on working table

• Having a cluttered desk

• Cleaning extensively instead of working

• Throwing litters inside room

• Working along angry colleagues


Answer: a. Organising or decluttering the work space


Question 14: For Stanley Phelps and Nancy Austin, “assertiveness” is:


• The ability to express yourself and your rights without violating the rights of others

• The ability to say ‘No’ when you don’t want to do work

• An effective way of time management

• A way to avoid procrastination

• The root cause of time leakage

• A type of North-American dance

Answer: a. The ability to express yourself and your rights without violating the rights of others


Question 15: Which of the following is NOT the right way of overcoming procrastination?


• Setting and declaring your goals

• Breaking gigantic tasks into small tasks

• Keeping a record of your accomplishments

• Punishing yourself for small mistakes

• Learning from your failures

• Being honest with your limitations and looking for solutions


Answer: d) Punishing yourself for small mistakes


Question 16: Complete the following quote by Benjamin Franklin: “You may delay, but ______  will not, and lost ______ is never found again.”


• work

• day

• time

• love

• movie

• life partner 


Answer: c) time


Question 17: How can you define compliance?


• It is the ability to speak for yourself

• It is the tendency to procrastinate

• It is the ability to complete all the work timely

• It is the tendency to yield to the will of others

• It is the ability to live a carefree life

• It is the tendency to rebel


Answer: d) It is the tendency to yield to the will of others


Question 18: Which of the following is one of the Cs essential for a successful life?


• Choice

• Chips

• Car

• Care

• Cash

• Cat 


Answer: a. Choice


Question 19: Which principle states that 80% of one’s output depend on 20% of one’s activities?


• Kaizen Principle

• Scientific Principle

• Peter Pan Principle

• Parkinson’s Principle

• Pareto Principle

• Non-violence Principle 


Answer: e) Pareto Principle


Question 20: Fill in the blanks: “In any given moment, we have two options: to step forward into _____, or to step back into _______.”


• life, death

• growth, safety

• time, void

• car, bike

• safety, growth

• adventure, dissatisfaction 


Answer: b) growth, safety


Question 21: Joseph M. Juran observed that 20% sales actually came from 80% of clients.


• True 

• False 

Answer: a). True


Question 22: YouTube, whatsapp one’s goal with others will make the person procrastinate.


• True

• False


Answer: b). False


Question 23: Sharing one’s goal with others will make the person procrastinate.


• True

• False


Answer: b). False


Question 24: Peter Pan Syndrome indicates emotional and social immaturity. 


• True 

• False


Answer: a). True Question 25: To be a successful entrepreneur, it is important to manage time efficiently. 


True 

False


Answer: a). True  


Post a Comment

0 Comments

Below Post Ad

close